Przeprowadzone kursy | Przeszkoleni kursanci |

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny internetowej www.akademiastomatologii.edu.pl, zwanej dalej „akademiastomatologii.edu.pl”.

1. Administrator danych osobowych

Właścicielem akademiastomatologii.edu.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Akademia Stomatologii Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000603439 będąca operatorem witryny internetowej w www.akademiastomatologii.edu.pl – zwana dalej „Akademia Stomatologii”.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu akademiastomatologii.edu.pl Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do wykonania wybranej przez Klienta usługi. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie zamówionej usługi.

Dane osobowe są zbierane w przypadku zapisów na szkolenia za pośrednictwem formularza.

W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie danych niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz wystawienia dokumentu sprzedaży:

– imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy,

– adres e-mail,

– numer telefonu kontaktowego,

– numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców,

– adres korespondencyjny (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość).

3.Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których Akademia Stomatologii korzysta przy prowadzeniu witryny internetowej akademiastomatologii.edu.pl: należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, systemy do analizy ruchu w Serwisie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie odpowiednich umów zawartych z Akademią Stomatologii.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, Akademia Stomatologii udostępni je uprawnionym organom państwowym.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Akademię Stomatologii:

– przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń z nią związanych, bądź

– do chwili cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez niego sprzeciwu

w zależności tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe Klientów stosujemy środki organizacyjne i techniczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów danych poprzez ochronę witryny internetowej akademiastomatologii.edu.pl.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

  1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Akademii Stomatologii.
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Akademii Stomatologii zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Akademii Stomatologii może świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Akademia Stomatologii przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing usług Akademii Stomatologii, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.
b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Akademia Stomatologi nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Akademia Stomatologii podlega;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Akademia Stomatologii może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Akademia Stomatologii. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Akademii Stomatologii, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Akademia Stomatologii nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Akademia Stomatologii ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klienta na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, K, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z pkt.. 8 Polityki Prywatności.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. XLSX, DOCX itp.)

W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Akademia Stomatologii spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Akademia Stomatologii nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

Klient ma prawo żądać od Akademii Stomatologii przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w pkt.. 8 Polityki Prywatności.

Klient przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7.Zmiana polityki prywatności

Akademia Stomatologii zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o czym poinformuje Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu www.akademiastomatologii.edu.pl.

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu:

+ 48 728 531 681 lub adresem e-mail: biuro@akademiastomatologii.edu.pl

Polityka cookies

Niniejsza polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies przez witrynę internetową www.akademiastomatologii.edu.pl, zwaną dalej „Serwisem”, oraz uprawnienia Użytkowników Serwisu w zakresie zarządzania plikami cookies.

Właścicielem Serwisu jest Akademia Stomatologii Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi przy ul. Obywatelskiej 100, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000603439, będąca operatorem witryny internetowej www.akademiastomatologii.edu.pl – zwana dalej „operatorem Serwisu”.

Informacja o plikach cookies.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Blackberry

Windows Phone

Safari (iOS)

Android

Opera

Firefox

Safari

Chrome

Internet Explorer

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Jeśli Użytkownik Serwisu nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies przez Serwis, może on zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.

Akceptując warunki korzystania z Serwisu oraz otwierając i korzystając z niego Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na użycie plików cookie, o których mowa powyżej.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Akademia Stomatologii wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:popularyzacji Serwisu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); prezentowania na stronach informacyjnych Serwisu Internetowego.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Serwis korzysta z plików cookies.